Polityka prywatności

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej:

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich  danych osobowych jest: Ewa Wilczyńska, Biuro Podróży AVITUR, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin, NIP 712-217-09-88. zwaną dalej AVITUR

 

Z kim możesz się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych za pośrednictwem e-mail: biuro@avitur.pl, telefonicznie: (81) 534-60-10, lub pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych AVITUR, ul. Narutowicza 22 lokal 5, 20-004 Lublin

 

Jakie jest źródło Twoich danych –skąd są pozyskiwane?

Dane przekazujesz zazwyczaj sam wypełniając kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, Umowę – Zgłoszenie na wyjazd lub inny dokument zgłoszeniowy. Dokumenty te mogą być do nas dostarczone m.in. za pośrednictwem instytucji rekrutujących uczestników realizowanych przez nas działań m.in.: dyrektorzy placówki, urzędy  miast i gmin,  ośrodki  pomocy  społecznej,  kuratoria  oświaty,  szkoły,  placówki  opiekuńczo –wychowawcze, organizacje pozarządowe.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez AVITUR Twoich danych osobowych?

Do realizacji  naszych  usług  potrzebujemy  następujący  zestaw  danych:  imię,  nazwisko,  data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Do realizacji  wypoczynku dzieci i młodzieży niezbędne jest wypełnienie karty uczestnika wypoczynku określonej w rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej z dn.   30   kwietnia   2016   r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto możemy potrzebować danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail. Podczas  realizacji  wypoczynku  tworzymy  dokumentację, w której  odnotowujemy  wszystkie konieczne informacje dotyczące dziecka przebywającego na wypoczynku, w tym informacje medyczne jak również  mogą  znaleźć  się  tam  informacje o nałogach  czy  preferencjach  seksualnych  dziecka. Zbieramy  te  informacje,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  realizacji  wypoczynku i zapewnienia  właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecku. Do  realizacji wycieczek potrzebujemy następującego zestawu danych uczestników wycieczki: imię, nazwisko, pesel lub data urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto potrzebujemy danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail. Do realizacji innych naszych usług potrzebujemy danych do podpisania umowy, wystawienia faktury lub paragonu: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail. Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub adresu zamieszkania lub  numeru  telefonu.  Zgoda  na  przetwarzanie  danych w celach  marketingowych  obejmuje  wszelkie informacje  jakich  nam  udzieliłeś  podczas  współpracy z AVITUR.  Mogą  to  być  np.  Twoje   dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy  do  Twojej/dziecka  dokumentacji  medycznej –dostęp  do  tych  informacji  mają  jedynie upoważnione do tego osoby.

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

  1. Dane osobowe przetwarzane są:
  2. na podst. art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi
  3. na podst. art.6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nas obowiązku prawnego m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, wystawianie dokumentów sprzedaży, realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji finansujących zadania publiczne
  4. na podst.  art.6  ust.1  lit. f w zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  naszych prawnie  uzasadnionych interesów,  m.in.  badania  satysfakcji  klientów,  prowadzenia  badań i analiz w celu   dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług, prowadzenie działań marketingowych naszych produktów i usług, dochodzenia naszych roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed roszczeniami naszych klientów i osób trzecich.
  5. Dane osobowe dotyczące zdrowia zbierane są wyłącznie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 8 listopada 2017r. (art. 92k) i przetwarzane są wyłącznie na  podst.  art.9  ust.2  lit. h  RODO w  celu  zapewnienia  właściwej  opieki  medycznej, profilaktycznej i wychowawczej na wypoczynku i jednocześnie spełnione są warunki art.9 ust.3 tj. dane te przetwarzane są przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.
  6. Naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, o których mówimy w pkt.1 ust. c są: realizacja zawartych przez nas usług, marketing  bezpośredni  oraz    inne    formy    marketingu i reklamy    naszych produktów i usług, cele   analityczne,   archiwizacja   danych, możliwość  reagowania  na  pytania, skargi i sugestie klientów, możliwość dochodzenia naszych roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed roszczeniami    naszych    klientów  i  osób  trzecich, możliwość  pozyskiwania  informacji w celu udoskonalania naszej oferty i polepszania standardów obsługi.

Czy Twoje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na  tym,  że  możemy w oparciu o informacje o Tobie  tworzyć  profile  preferencji  naszych beneficjentów i tym   samym w oparciu o nie,  dostosowywać  nasze  usługi i treści  jakie  od  nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy  do  Twojej  dokumentacji  medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

 

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak  również  realizacji  Twoich  praw,  Twoje  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  następującym kategoriom odbiorców:

1.Podmiotom, które zakupiły usługę z której korzystacie (w szczególności instytucjom, które finansują wypoczynek lub wycieczkę dla waszych dzieci, szkołom organizującym wycieczki, podmiotom świadczącym na Waszą rzecz usługę turystyczną)

2.Kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością AVITUR i kontroli naszych działań.

3.firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Ciebie lub Twojego dziecka w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków

4.dostawcom usług umożliwiających AVITUR zrealizowanie umowy (w szczególności firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne, Touroperatorom współpracującym z AVITUR, którzy będą realizować rezerwacje, programy zakupione w AVITUR).

Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

5.podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla uczestników wypoczynku i wycieczek

6.dostawcom usług zaopatrujących AVITUR w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją(w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Proszę czekać ...